Algemene Voorwaarden

www.corawine.be

SITE EDITOR / VERKOPER: cora nv

met maatschappelijke zetel gevestigd te B-6220 HEPPIGNIES, Rue de Capilône 6C BTW-BE-0402.537.726 - RPR Charleroi

E-mailadres: contact@corawine.be

LAATSTE BIJWERKING: 04/07/2014

Inleiding

Cora nv, met maatschappelijke zetel te 6220 HEPPIGNIES, Rue de Capilône 6C, BTW-BE-0402.537.726, RPR Charleroi, hierna “cora” genoemd is met name gespecialiseerd in de verkoop op afstand van goederen en diensten die met name verband houden met wijn en alle producten en diensten die ermee verbonden zijn. cora verkoopt deze producten op afstand uitsluitend via haar website https://www.corawine.be (hierna de “Site” genoemd). De Site is eveneens toegankelijk via de site https://www.corastore.be rubrieken “Wijn”.

Contact: Cora stelt alles in het werk om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar toegankelijk te maken voor de Klant, behalve bij onderhoudswerkzaamheden. De technische storingen die verband houden met andere webactiviteiten dan die die rechtstreeks ten dienste zijn van de site, kunnen haar niet worden tegengeworpen.

Artikel 1 : Voorwerp

De Algemene Voorwaarden willen de modaliteiten van de verkoop op afstand van goederen en diensten tussen cora en de Klant beschrijven en stellen de voorwaarden vast voor het gebruik van de website www.corawine.be. Ze bevatten alle rechten en verplichtingen van de Partijen.

Artikel 2: Algemeenheden

2.1 Volledige rechtsbekwaamheid van de Klant

Volgens de Algemene Voorwaarden is een Klant elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is of over de toestemming beschikt van de gerechtigde persoon op de datum van de validering van zijn bestelling. De Klant is een consument die in België woont en die zijn bestelling op de Site plaatst.Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden en/of op het icoontje van de Site “bestelling met betalingsverplichting” te klikken erkent de Klant dat hij de vereiste minimumleeftijd heeft en volledig rechtsbekwaam is om zich te verbinden op grond van de Algemene Voorwaarden.

Elke bestelling die wordt uitgevoerd op de Site moet overeenstemmen met de normale behoeften van een gezin.

2.2 Identificatie van de klant via een paswoord

Bij de eerste bestelling en om zijn omgeving te personaliseren, moet de Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord van ten minste zes alfanumerieke tekens invoeren. Het systeem voert vervolgens een controle van het unieke karakter en van de gebruiker uit. Wanneer de klant zijn wachtwoord vergeet, kan hij op de link “wachtwoord vergeten” klikken en zijn e-mailadres invoeren. De Klant zal zijn wachtwoord toegezonden krijgen op zijn e-mailadres. Dat wachtwoord dient in geen enkel geval om enige betaling uit te voeren. Dat wachtwoord, dat strikt vertrouwelijk is, zal bij elke verrichting aan de Klant worden gevraagd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

2.3 Toepassingsgebied en duur van de Algemene Voorwaarden

De Klant erkent dat hij kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en verklaart uitdrukkelijk deze te aanvaarden en dit zodra de bestelling al dan niet op de site werd geplaatst. Deze aanvaarding wordt gegeven bij het aanmaken van de klantenrekening en bij elke bestelling wanneer de Klant het vakje: “Ik aanvaard de algemene voorwaarden.”

In deze zin aanvaardt de Klant zonder voorbehoud alle bepalingen van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere.

De Algemene Voorwaarden zijn die die gelden op de Site op de datum van de validering van de bestelling door de Klant.

De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor de duur die nodig is voor de levering van de bestelde goederen en diensten, tot het verstrijken van de waarborg ervan.

Het feit dat cora zich op een bepaald ogenblik niet beroept op een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand om zich later op een van die Bepalingen te beroepen.

2.4 Wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Cora behoudt zich het recht voor haar voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die die gelden op de datum waarop de bestelling door de Klant werd geplaatst. Deze Algemene voorwaarden werden bijgewerkt op de datum die in de hoofding wordt vermeld. Deze uitgave vernietigt en vervangt de voorgaande versies.

De Klant wordt verzocht de Site regelmatig te raadplegen zodat hij op de hoogte is van de meest recente evoluties.

Artikel 3: Productkenmerken en Prijzen

3.1 Raadpleging van de kenmerken van de producten en diensten

Cora vermeldt op haar Site de producten en diensten en hun gedetailleerde beschrijvingen die de Klant toelaten voor de definitieve bestelling kennis te nemen van hun wezenlijke kenmerken. De kaart van de jaartallen op de site geeft een eenvoudige, niet-contractuele aanwijzing (beoordeling van 0 tot 20) over het kwaliteitsniveau van de wijnen per streek en per jaar. De weersomstandigheden van eenzelfde jaar kunnen variëren van een streek tot de andere en invloed hebben op de kwaliteit van de wijnen. Deze quoteringen zijn gemiddelden die geen rekening houden met microklimaten, de inspanningen om de druiven te sorteren bij de oogst, en de kwaliteit en de knowhow van de wijnmakers bij de wijnbereiding.

3.2 Beschikbaarheid van de producten / geldigheid van het aanbod

Cora stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het hele gamma van aangeboden producten en diensten beschikbaar is.

Het aanbod van de producten en de prijzen op de Site zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn (= aanwezigheid van de knop “toevoegen aan mandje”) op de Site.

Er wordt echter verduidelijkt dat het feit alleen dat men een product aan het mandje toevoegt, niet gelijkstaat met de validering van de bestelling. Het product kan met andere woorden onbeschikbaar worden tussen het ogenblik van het toevoegen aan het mandje en de bevestiging van de bestelling door cora. In dat geval zal de Klant zo snel mogelijk worden ingelicht over deze onbeschikbaarheid.

3.3 Prijzen

De prijzen van de producten en diensten die worden aangeboden op de Site, worden vermeld in euro met inbegrip van alle belastingen (incl. btw) Ze zijn van toepassing tijdens de validering van de bestelling door de Klant en omvatten niet de deelname in de verzendingskosten, die extra wordt aangerekend en wordt vermeld vóór de finale validering van de bestelling.

De prijzen zijn onderworpen aan de accijnzen en Belgische btw en elke verandering van het wettelijk percentage van de accijnzen en/of deze btw zal worden doorberekend in de prijzen van de producten en diensten die op de Site worden aangeboden, op datum die bepaald wordt door de desbetreffende wet. De prijzen van de producten omvatten niet de communicatiekosten verbonden aan het gebruik van de Site of verbonden aan de eventuele kosten van de telefoonverbinding, die ten laste van de klant blijven.

In geval gegevensinvoer-, druk- of berekeningsfout waardoor een prijs wordt vermeld die beduidend lager is dan de normaal aangerekende prijs, zal de klant de laagste prijs genieten, behalve indien die prijs duidelijk onwaarschijnlijk laag is, dit wil zeggen zonder enige band met de werkelijke waarde van het bestelde product. In dat geval zal de bestelling, zelfs als ze automatisch door cora werd bevestigd, worden geannuleerd. De klant zal zo snel mogelijk worden ingelicht zodat hij, indien hij dit wenst, opnieuw een bestelling tegen de juiste prijs kan plaatsen.

Artikel 4: Bestelling

4.1 Rubriek “Mijn account”

4.1.1 Aanmaken van de account “Mijn account”

Om de aankopen op de Site te doen, moet de klant eerst een klantaccount aanmaken. Die moet uitsluitend op de Site worden aangemaakt:

- ofwel vóór enige aankoop door op de link “Mijn account” te klikken bovenaan op de pagina’s van de Site,

- ofwel via de navigatiebalk onderaan op de pagina,

- ofwel tijdens de bestelling, na de validering van het mandje en op het ogenblik van de identificatie van de Klant.

Om zijn account aan te maken, moet de Klant enerzijds zijn e-mailadres en een wachtwoord invoeren, dat de dag zelf van het aanmaken van de account moet worden bevestigd. Die elementen zijn vertrouwelijk. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van het gebruik van zijn account en dit tot bij de desactivering ervan.

Anderzijds zullen inlichtingen worden gevraagd aan de Klant om zijn inschrijving voort te zetten (aanspreekvorm, voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, correct leveringsadres, postnummer). De Klant verbindt zich ertoe echte en eerlijke informatie te geven en cora in te lichten over elke verandering ter zake. Een overzicht van de verstrekte informatie wordt meegedeeld aan de Klant en er wordt hem een e-mail verstuurd met deze informatie.

Die informatie is noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen en de commerciële relatie tussen cora en de Klant. Bijgevolg betekent het niet-verstrekken van de gevraagde informatie dat men afziet van het aanmaken van een account. De accounts die werden aangemaakt op andere door cora nv beheerde onlineverkoopsites zijn niet/ zijn verbonden met deze site.

Cora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij de gegevensinvoer en de gevolgen die eruit zouden voortvloeien zoals een vertraging en/of een fout in de levering. In dit kader zullen alle kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling volledig ten laste van de Klant zijn.

4.1.2 Gebruik van de account “Mijn account”

De Klant heeft de mogelijkheid de bestellingen op de Site te volgen in de rubriek “mijn account”. De historiek van de transacties tussen cora en de Klant kan op elk ogenblik worden geraadpleegd op de Site in de rubriek “mijn account”.

Wanneer de overeenkomst elektronisch wordt afgesloten, zorgt cora ervoor dat het document gedurende 7 jaar vanaf de datum van het afsluiten van de overeenkomst wordt bewaard. cora waarborgt op elk ogenblik de toegang tot dat document aan de klant, indien deze daarom verzoekt.

4.1.3 Desactivering van de account “Mijn account”

In geval van de niet-naleving van de Algemene Voorwaarden door de Klant, behoudt cora zich het recht voor van rechtswege en zonder vergoeding de account van de Klant te desactiveren, zonder dat ze een opzeggingstermijn moet naleven, na verzending van een e-mail of een aangetekende brief met ontvangstbewijs die meer dan 30 dagen zonder gevolg gebleven is. Indien een Klant bedrog pleegt, zal de desactivering van rechtswege plaatsvinden, zonder opzegging, zonder formaliteiten en zonder vergoeding.

De Klant die zijn account wil deactiveren, dient dit aan cora te melden via e-mail of aangetekende brief met ontvangstbewijs die wordt gericht aan CORA NV “corawine”, Rue de Capilône 6C, B-6220 HEPPIGNIES.

Cora verbindt zich ertoe de account te desactiveren binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de ontvangst van die brief.

4.2 Validering van de bestelling door de Klant

De Klant plaatst zijn bestelling overeenkomstig de aanwijzingen op de Site. De Klant kan de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan controleren en eventuele fouten verbeteren vooraleer hij de aanvaarding ervan bevestigt. Zijn instemming wordt gerealiseerd door “tweemaal te klikken” (2 muisklikken).

- Met de 1e klik kan hij de producten van het mandje valideren nadat hij ze heeft gecontroleerd en indien nodig verbeterd

- Met de 2e klik kan hij de bestelling definitief bevestigen nadat hij deze heeft gecontroleerd en indien nodig verbeterd.

Een niet-gevalideerde bestelling kan niet worden uitgevoerd. Zo zal het eenvoudige feit dat men een product aan het mandje toevoegt, niet gelijkstaan met de validering van de bestelling.

Cora vraagt de Klant de basisgegevens van zijn bestelling op papier of op een betrouwbare elektronische drager te bewaren. De Klant erkent dat hij perfect werd ingelicht over het feit dat zijn instemming met de inhoud van de Algemene Voorwaarden geen schriftelijke handtekening vereist, voor zover de klant de producten en diensten die op de Site worden aangeboden online bestelt.

4.3 Wijziging van de bestelling

Na de validering van de bestelling door de Klant, kan deze worden gewijzigd of geannuleerd in de rubriek “opvolging van de bestelling”. Er moet worden opgemerkt dat een bestelling niet gedeeltelijk kan worden geannuleerd. Na de betaling kan geen enkele wijziging van de bestelling door de Klant in aanmerking worden genomen.

4.4 Bevestiging van de bestelling door cora

cora bevestigt dat ze de bestelling van de Klant in aanmerking zal nemen, via de verzending van een automatische e-mail die alle informatie bevat die de Klant zal hebben meegedeeld en met name:

- de wezenlijke kenmerken van het bestelde product,

- de vermelding van de prijs incl. btw,

- in voorkomend geval, de moeilijkheden of het voorbehoud met betrekking tot de geplaatste bestelling.

Cora heeft een procedure op gezet voor de controle van de bestellingen om de betalingen op afstand te beveiligen, evenals procedures en geautomatiseerde gegevensverwerkingen met als doel de fraudebestrijding bij de betalingen met een bankkaart door het opstellen van een analyseniveau van de verrichtingen (analyse van de bestelling) die met een bankkaart werden betaald.

Wanneer zich een niet-betaling voordoet wegens het bedrieglijke gebruik van een bankkaart, zullen de gegevens van de bestelling van de klant die met die niet-betaling verbonden is, worden opgenomen in een bestand ‘incident bij de betaling via bankkaart’. Een onjuiste verklaring of een onregelmatigheid kan ook aanleiding geven tot een specifieke behandeling.

Om deze controles uit te voeren beschikt cora bij betaling met een bankkaart over een termijn van twee (2) werkdagen vanaf de validering van de bestelling door de Klant om deze al dan niet te valideren.

Er wordt hier op gewezen dat in het kader van de ingestelde procedures voor fraudebestrijding bij betalingen met een bankkaart en om elk risico van identiteitsfraude te voorkomen, cora aan de Klant kan vragen bewijsstukken voor te leggen met betrekking tot zijn identiteit, woonplaats en/of houderschap van een bankrekening (die van de rekening van de kaart die gebruikt werd voor de betaling). Die stukken moeten die van de Klant zijn. In dat geval zal de bestelling slechts bevestigd zijn vanaf de ontvangst en de validering van die stukken. De leveringstermijn van de bestelling kan worden beïnvloed door elke vertraging bij het overmaken van die informatie. Wanneer die stukken niet binnen een termijn van vier (4) dagen (vanaf de datum van de verzending van de e-mail waarin de bewijsstukken worden gevraagd) worden overgemaakt, behoudt cora zich het recht voor de bestelling te annuleren en de Klant van wie geld zou zijn overgemaakt, terug te betalen. Zodra deze bevestigingstermijnen verstreken zijn, zal de bestelling worden geannuleerd.

Cora behoudt zich de mogelijkheid voor de bestelling niet te bevestigen, met name in het geval van weigering van de betalingsautorisatie vanwege de officieel erkende instellingen of in geval van niet-betaling van een voorgaande levering of van een betalingsgeschil dat in behandeling is, in geval van een probleem met betrekking tot de ontvangen bestelling, in geval van een onvolledige bestelling, van een verwacht probleem met betrekking tot levering van het product of wanneer een terugroepprocedure werd aangevat betreffende een of meerdere bestelde producten. cora zal de Klant hierover via e-mail inlichten.

Betalingen via overschrijving worden niet aanvaard.

Artikel 5: Betaling

Op geen enkel ogenblik kunnen de ontvangen bedragen als aanbetalingen of voorschotten worden beschouwd. Enkel de volledige betaling wordt aanvaard.

5.1 Beschrijving van de betalingsmiddelen

5.1.1 Bankkaart

Cora aanvaardt enkel de volgende bankkaarten en kredietkaarten: Bancontact, Visa en Mastercard. De betaling van de bestelling zal gebeuren op het ogenblik van de validering van de bestelling door de verkoper.

5.2 Betalingsverzuim

De Klant garandeert cora dat het gebruikte betaalmiddel geldig is en niet voortvloeit uit een bedrieglijke transactie.

Indien een bestelling niet volledig of gedeeltelijk door de Klant werd betaald, behoudt cora zich met name het recht voor te weigeren een levering uit te voeren, te weigeren een bestelling uit te voeren, alle lopende bestellingen te annuleren of de account van de Klant te schorsen. Daarenboven mag cora elke bestelling of levering opschorten indien de financiële instellingen de betalingsautorisatie weigeren.

5.3 Beveiliging van de betalingsmiddelen

Alle bankverrichtingen worden op de Site uitgevoerd op een beveiligde manier. cora maakt immers gebruik van het 3-DSecure-protocol van haar dienstverlener ATOS die de informatie codeert om alle gegevens in verband met persoonlijke informatie en betalingsmiddelen te beschermen. De bij het plaatsen van de bestelling meegedeelde informatie (kaartnummer en geldigheidsdatum) zal niet worden bewaard op de servers van de Verkoper.

Om veiligheidsredenen zal de Klant die informatie moeten meedelen bij elke nieuwe bestelling.

5.4 Factuur/Leveringsbon

De factuur (leveringsbon) wordt opgemaakt bij elke verzending en wordt verzonden via e-mail. Ze is digitaal beschikbaar en de klant gaat er door zijn bestelling mee akkoord. De Klant heeft de mogelijkheid ze te downloaden en / of af te drukken via zijn klantaccount.

Artikel 6: Levering aan huis

6.1 Algemeenheden

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de Klant wordt opgegeven tijdens de bestelprocedure. De Klant moet de juistheid van de ingevoerde informatie controleren vóór de validering van de bestelling (huisnummer, verdieping, naam intercom, digitale code …). De levering van de producten wordt verzorgd in België. cora levert de producten niet af in postbussen. De levering wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde transporteur.

De bestellingen en leveringen gebeuren uitsluitend per karton of houten kist van 6 flessen van 75 cl, afhankelijk van de originele verpakking. Het is niet mogelijk verschillende flessen te combineren tot een “gemengd” karton van 6 flessen.

6.2 Leveringstermijnen en -tarieven

6.2.1. Levering: D+2:

Elke voor 13 u geplaatste bestelling, kan vanaf twee dagen later worden geleverd tussen 8 u en 18 u in heel België tegen een forfait van € 10 (maximale hoeveelheid: …..).

De kartons/kisten kunnen overal waar de klant dit wil, worden geleverd: thuis, op kantoor, bij de buurman, bij een derde bestemmeling van een geschenk …

Er kan worden geleverd tussen 8 u en 18 u*, op de dag naar keuze van de klant, binnen de 7 werkdagen die volgen op de dag na de bestelling. Tegen 8 u ’s morgens zal een e-mail worden verstuurd naar de klant op de dag van de levering om het uur van de levering te preciseren binnen een tijdsvenster van 3 u. Bijvoorbeeld: “er zal worden geleverd tussen 11 u en 14 u”.

6.2.2. Gratis levering vanaf aankoop van € 300:

Vanaf een aankoop van € 300 wordt gratis geleverd tussen 8 u en 18 u tijdens de week en zaterdag in heel België, ongeacht het aantal bestelde kartons/kisten.

Naast de bovenvermelde opties, heeft de klant de keuze tussen de volgende opties:

  • levering tijdens de week op de avond van uw keuze tussen 18 u en 22 u: + € 6 
  • levering op zaterdag tussen 8 u en 13 u*: + € 6 
  • levering op zaterdag tussen 13 u en 18 u*: + € 6 
Er zal een mail worden verstuurd op de ochtend van de levering, om het leveringsuur te preciseren in een tijdsvenster van 3 u. Bijvoorbeeld: “er zal worden geleverd tussen 14 u en 17 u”.

6.3 Leveringskosten

De leveringskosten zijn afhankelijk van de door de Klant gekozen leveringswijze en worden berekend op de gehele bestelling. Ze zullen aan de Klant worden meegedeeld op het einde van zijn bestelling, voordat hij deze bevestigt.

6.4 Leveringsvoorwaarden

Bij afwezigheid op de dag van de levering:

Bij afwezigheid tijdens het overeengekomen tijdvak zal uw bestelling worden geleverd op het adres van de buur van wie u ons de gegevens bij uw bestelling hebt meegedeeld. Als uw buur niet aanwezig is, zal de transporteur een bericht achterlaten in uw brievenbus en zal u een e-mail worden verstuurd. Via een link in die mail kunt u een ander leveringsmoment overeenkomen zonder bijkomende kosten.

Na twee (2) vruchteloze aanbiedingen wegens afwezigheid van de Klant ondanks een gemaakte afspraak, zal de bestelling worden geannuleerd en zal het product worden terugbetaald onder aftrek van de kosten van de tweede aanbieding.

Identificatie:

De Klant verbindt zich ertoe de producten te ontvangen of de schikkingen te treffen om de producten te ontvangen op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon. De transporteur kan een identiteitsstuk aan de bestemmeling vragen.

Als de vermelde bestemmeling de bestelling zelf onmogelijk in ontvangst kan nemen, moet hij een volmacht geven aan een derde om hem te vertegenwoordigen. Die moet in het bezit zijn van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van de genoemde bestemmeling.

Geen enkel verzoek tot afgifte van het colli kan worden ingewilligd als de bovenvermelde voorwaarden niet worden nageleefd.

Toegankelijkheid:

De Klant moet vóór de bestelling controleren, met name rekening houdend met de productspecificaties op het vlak van afmetingen, gewicht en volume, dat ze via de normale toegangswegen op de leveringsplaats kan worden afgeleverd.

In geval van levering op de arbeidsplaats van de Klant moet de Klant wanneer de transporteur geen toegang heeft tot de lokalen, alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen zodat de transporteur hem de bestelling kan overmaken en de bestemmeling deze in ontvangst kan nemen.

Weigering:

In geval van weigering van inontvangstneming door de bestemmeling om persoonlijke redenen of bij ontoegankelijkheid zijn de retourkosten voor het product ten laste van de Klant:

- als de verzendingskosten niet inbegrepen zijn in de productprijs, zal cora aan de Klant retourkosten aanrekenen die gelijk zijn aan de prijs die door de Klant werd betaald voor de levering van het product. De retourkosten zullen worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

- als de verzendingskosten inbegrepen zijn in de productprijs, zal cora aan de Klant retourkosten aanrekenen die gelijk zijn aan de kosten die door cora werden gedragen. De retourkosten zullen worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

6.5 Inontvangstneming van de producten

Er wordt gewaarborgd dat de flessen onbeschadigd en in goede staat worden geleverd. In geval van verlies of gebroken of beschadigde flessen zullen deze gratis en zonder extra leveringskosten worden vervangen.

Ondanks al onze voorzorgen kan zich een probleem voordoen. De bestemmeling moet bij de ontvangst controleren of de levering volledig conform de bestelling is. De Klant moet bijvoorbeeld controleren of er producten beschadigd zijn of ontbreken. cora beveelt de Klant aan colli’s die opengescheurd of open zijn en opnieuw werden dichtgeplakt, niet te aanvaarden of deze uit de levering te halen.

De Klant verbindt zich ertoe de leveringsbon of het transportontvangstbewijs dat door de transporteur wordt aangeboden, af te tekenen. Hij kan daarop schriftelijk elk precies en beknopt voorbehoud vermelden met betrekking tot de geleverde producten en colli’s (geen vermelding van het type “onder voorbehoud van uitpakken”, “onder voorbehoud van goede werking”, “verpakkingsfout”…). Afhankelijk van het vastgestelde probleem kan de bestemmeling de levering geheel of gedeeltelijk weigeren en de verkoper verwittigen via het contactformulier dat beschikbaar is op de site.

Door de ondertekening van de leveringsbon of het transportontvangstbewijs, die/dat vervolgens door de transporteur wordt bewaard, erkent de klant dat hij het juiste aantal verzonden colli’s heeft ontvangen.

6.6 Vertraging in de levering

Cora heeft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de leveringstermijnen van de bestelde goederen.

Bij vertraging in de levering van meer dan drie werkdagen ten aanzien van de oorspronkelijk bepaalde datum, beveelt cora de Klant aan om deze vertraging aan cora te melden door contact op te nemen met de Klantendienst. cora zal vervolgens contact opnemen met haar transporteur of leverancier om een onderzoek op te starten. Een onderzoek kan tot 8 werkdagen duren vanaf de datum van het opstarten ervan bij de transporteur. Als het product tijdens die termijn wordt teruggevonden, zal het onmiddellijk worden doorgezonden naar de woonplaats van de Klant. Als het product daarentegen niet wordt teruggevonden bij het verstrijken van de termijn van 8 werkdagen van onderzoek, beschouwt de transporteur de colli’s als verloren. Slechts na het verstrijken van die termijn kan cora op kosten van cora naar de Klant een vervangingsproduct sturen. Als het/de bestelde product/producten na dit onderzoek niet werd/werden teruggevonden of niet meer beschikbaar was/waren voor verkoop, zal cora het bedrag van de producten die de transporteur verloren heeft en het bedrag van de verzendingskosten terugbetalen aan de Klant.

Er wordt echter verduidelijkt dat bij elke vertraging in de levering binnen een termijn van 3 dagen vanaf de oorspronkelijk voorziene datum die niet te wijten is aan overmacht, cora de Klant toestaat de annulering van zijn bestelling te vragen via e-mail met gebruik van het formulier of via aangetekende brief met ontvangstbewijs. cora verbindt zich ertoe de Klant de betaalde bedragen zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van 30 dagen na zijn verzoek terug te betalen.

BELANGRIJK! Er moet worden opgemerkt dat:

- de vermelde termijnen bestaan uit werkdagen (zaterdagen, zon- en feestdagen tellen niet mee).

- de leveringstermijnen worden berekend vanaf de datum van de validering van de bestelling door cora.

- de levering zal plaatsvinden op de eigendomsgrens

Wanneer de transporteurs de producten niet op de tweede overeengekomen datum kunnen leveren, in geval van afwezigheid van de Klant of het ontbreken van informatie over de noodzaak om gebruik te maken van specifieke leveringsmiddelen, kan dit aanleiding geven tot de betaling van aanvullende leveringskosten volgens de door de transporteur meegedeelde prijsopgave.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

7.1 Verzending van de producten

Er wordt overeengekomen dat de producten die zullen worden geleverd en gefactureerd aan de Klant, eigendom zullen blijven van cora totdat de prijs ervan volledig werd betaald. Het betalingsverzuim kan leiden tot de terugvordering van de producten door de Verkoper. De bovenstaande bepalingen verhinderen niet dat vanaf de levering de risico’s met betrekking tot het verlies of de beschadiging van de producten of de schade die deze kunnen veroorzaken, aan de Klant worden overgedragen.

7.2 Retour van de producten

De retour van de producten gebeurt op kosten en op risico van de Klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1 Herroepingsrecht

Elke consument beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een derde, die niet de transporteur is en aangeduid is door de consument, fysiek het goed in zijn bezit neemt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder enige reden te moeten opgeven of een boete te moeten betalen.
De retourkosten blijven ten laste van de Klant (behalve indien de retour onder de specifieke voorwaarden van artikel 9 valt).

8.2 De uitoefening van het herroepingsrecht

De Klant die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, neemt bij voorkeur via het “contact”-formulier contact op met de klantendienst en geeft duidelijk zijn wil te kennen om dit recht uit te oefenen. Het herroepingsrecht kan eveneens worden uitgeoefend via het herroepingsformulier dat door cora ter beschikking wordt gesteld. In alle gevallen moeten de volledige gegevens van de klant en het nummer van de bestelling worden meegedeeld.

BELANGRIJK: Vanaf de mededeling van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht in te roepen, beschikt de Klant over 14 dagen om het goed volgens de hierna vermelde modaliteiten terug te sturen. De Klant moet bij elke retour van colli de ingevulde en ondertekende retourbon en het etiket ervan bijvoegen. De retourbon en het etiket zullen door cora aan de Klant via e-mail worden overgemaakt.

Als een van die modaliteiten niet werd nageleefd, behoudt cora zich het recht voor de retour van het product niet te aanvaarden en kan de terugbetaling niet gebeuren.

8.3. Retourvoorwaarden voor de producten

Bij elke retour van colli’s moeten de ingevulde en ondertekende retourbon en het etiket ervan worden bijgevoegd. De retourbon en het etiket zullen door cora aan de Klant via e-mail worden overgemaakt, ongeacht het middel dat door de klant wordt gebruikt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

De retour kan gebeuren via een transporteur naar keuze. Het wordt echter sterk aanbevolen de goederen aangetekend of via traceerbare zending te retourneren en in voorkomend geval een verzekering af te sluiten bij de transporteur voor de marktwaarde van de producten om zich in te dekken tegen elk verlies of beschadiging ervan.

Geen enkel colli kan worden in ontvangst genomen op de zetel of cora-hypermarkten van de Verkoper. Daartoe verzoekt cora de Klant de producten te retourneren op het adres dat wordt vermeld op de retourbon.

De retour van het/de product/producten dient te gebeuren in zijn/hun oorspronkelijke verpakking en in goede staat. Het/de product/producten moet/moeten zich in perfecte staat voor wederverkoop bevinden. Elk product dat werd beschadigd, ontzegeld of gebruikt voor andere doelen of een ander gebruik dan de doelen die of het gebruik dat strikt tot de redelijke uitoefening van het herroepingsrecht zijn/is beperkt, zal worden geweigerd.

Cora behoudt zich het recht voor het product niet te aanvaarden in geval van het ontbreken van de retourbon en het etiket ervan (of wanneer het onmogelijk is voor cora om de Klant te identificeren).

8.3.1 Retour van een product dat niet overeenstemt met de bestelling

Als de Klant vaststelt dat het ontvangen product niet overeenstemt met het bestelde product of de beschrijving ervan op de Site, kan hij het product bij de levering weigeren of het terugzenden naar de Verkoper.

De retourkosten zullen dan ten laste van cora zijn.

8.4 De terugbetaling

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet cora de bedragen die de Klant betaald heeft, aan hem terugbetalen zonder boete en met inbegrip van de leveringskosten, met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant eventueel heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de minder dure standaardleveringswijze die door CORA wordt voorgesteld. De terugbetaling moet binnen 14 dagen na de teruggave van het goed of de mededeling door de klant van het bewijs van de terugzending gebeuren.

Artikel 9: Garantie en Retour

9.1. Garantie “Tevreden of geld terug”.

De Klant kan zich in ieder geval beroepen op de wettelijke garantie.

Voor elke fles met een eenheidsprijs van € 20 incl. btw die bij de Klant niet in de smaak valt: de verkoper betaalt de volledige kist terug om gelijk welke reden (karakter van de wijn, druivensoort, degustatie …) in de volgende omstandigheden:

- een enkele fles geopend van alle kisten van hetzelfde jaartal

- lege fles opnieuw in de kist gelegd

- het probleem melden binnen 3 maanden na de aankoop via het onlineformulier “retour product” beschikbaar in de historiek van de klant bij de betrokken bestelling.

- de klantaccount zal worden gecrediteerd met een tegoed ten bedrage van de gekochte kist die dat geldig is voor elke aankoop die op cora wine wordt uitgevoerd binnen 6 maanden na de terugname

- maximaal 3 retouren per periode van 12 maanden

DE GARANTIE DEKT NIET :

- de schade die voortvloeit uit een ongeval, diefstal, vandalisme, brand, bliksem, vorst, waterschade, ontploffing, extreme koude of warmte, stroomschommeling, de aanwezigheid van zand, overstroming of volledig abnormale opslagomstandigheden.

- de schade ten gevolge van elementen die vreemd zijn aan het product (vreemde lichamen, insecten, knaagdieren enz.);

- een opzettelijke daad of nalatigheid van of een verkeerde bediening door de gebruiker of een derde;

Er wordt aan herinnerd dat over het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, de naleving van de bepalingen met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verplichtingen ten aanzien van cora naleeft.

Deze bepalingen staan de wettelijke conformiteitswaarborg niet in de weg, zoals die bepaald wordt door het Burgerlijk Wetboek en in het bijzonder de wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Artikel 10: Klantenrelatie

Voor elke vraag, inlichting of klacht staat de Klantendienst van de Verkoper ter beschikking van de Klant:

- via e-mail met gebruik van het “Contact” formulier dat beschikbaar is in uw “account”;

- per post op het volgende adres: CORA NV “corawine”, Rue de Capilône 6C, B-6220 HEPPIGNIES.

Een e-mailadres, telefoon- en faxnummer toevoegen en de uren waarop u bereikbaar bent

We nemen ook gratis elk individueel verzoek tot advies voor onze rekening: hulp bij de keuze, combinatie wijn-gerechten, bewaarpotentieel, bewaartips …

Artikel 11: Gebruik van Persoonsgegevens

Artikel 12 : Cookies

Cora verzamelt automatisch informatie betreffende de Klant via cookies waardoor zij het surfgedrag van de Klant op de Site kan volgen. Cookies zijn tekstbestanden op de computer van de Klant waartoe de server toegang heeft om informatie te lezen en te registreren. Die informatie wordt bewaard op de computer van de Klant in een tekstbestand. Een cookie is verbonden aan een unieke domeinnaam (die van server die het heeft geplaatst). Een cookie bevat een unieke identificatiecode die wordt bewaard in de database van de server. Dankzij die identificatiecode kan de Site uw computer bij elk bezoek herkennen.

Er kunnen ook Flash-cookies worden gebruikt. Dat zijn bestanden die worden bewaard in de Flash-software. Die software wordt dikwijls geïnstalleerd als browserextensie om dynamische objecten (bijvoorbeeld video- en grafische beelden) weer te geven. De gegevens in die cookies kunnen zeer volledig zijn en worden verzameld zonder medeweten van de gebruikers met de gegevens die hij via de Flash-software heeft ingevoerd. Het wissen van de inhoud van die cookies is niet rechtstreeks mogelijk via het menu van de internetbrowser maar kan worden uitgevoerd vanop de harde schijf.

Door onze Site en diensten te gebruiken aanvaardt de Klant het gebruik van deze cookies.

Hoe cookies wissen? Alles hangt af van de internetbrowser van de Klant maar in principe (behalve voor de Flash-cookies die slechts vanaf de harde schijf kunnen worden gewist) is het steeds mogelijk de cookies te wissen op de plaats waar ze op de computer worden bewaard. De wijze waarop ze worden bewaard is echter afhankelijk van de gebruikte browser.

In principe moet de Klant om een cookie te verwijderen:

- in de menubalk het menu Extra kiezen,

- in de vervolgkeuzelijst Internetopties kiezen,

- op het tabblad Algemeen klikken,

- in de sectie Tijdelijke internetbestanden op de knop Cookies verwijderen klikken,

- Ja antwoorden op de vraag “Wilt u alle cookies uit de map Tijdelijke internetbestanden wissen?”

Artikel 13: Intellectuele eigendom

1. De teksten en grafische elementen, de wijze waarop ze in de Site zijn opgenomen en de Site zelf zijn de exclusieve eigendom van cora en worden beschermd op grond van de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten. De logo’s, onderscheidende tekens van cora worden beschermd op basis van het merkenrecht.

Elke aantasting van de elementen die aanwezig zijn op de Site of van de Site en, in afwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming, elk/elke reproductie, downloaden, kopie, wijziging, volledig of gedeeltelijk commercieel gebruik van de verschillende elementen van de Site zijn verboden en stellen diegene/diegenen die zich er schuldig aan maakt/maken, bloot aan vervolging.

2. Door in te loggen op deze Site krijgt de Klant van cora een gebruikslicentie onder de volgende voorwaarden:

- een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de inhoud van de Site of een van de bestanddelen ervan,

- een reproductierecht voor opslag en weergave op een single-user-scherm in één exemplaar, voor back-up of voor het afdrukken,

- elk gebruik van documenten afkomstig van de Site moet de bron ervan vermelden.

Elk ander gebruik is verboden, met name het gebruik voor commerciële doeleinden, een gebruik in een netwerk, het herhaald en systematisch opvragen van de elementen van de site.

3. Elk gebruik van de Site dat indruist tegen de bepalingen van dit artikel, vormt een misdrijf inzake namaak, waarvoor aan de persoon die een dergelijk misdrijf heeft begaan (een Namaker), verantwoording kan worden gevraagd. Tegen elke namaker kunnen burgerlijke en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Algemeenheid

Het etiket van het product vormt de enige contractuele basis. De productkenmerken en -referenties worden slechts als inlichting gegeven.

14.2 Werking en gebruik van de Site

Cora heeft slechts een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de Site betreft. cora kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor:

- de snelheid waarmee men toegang krijgt tot de Site vanop andere websites, de snelheid waarmee de pagina’s van de Site kunnen worden geopend en geraadpleegd, externe vertragingen, de schorsing of ontoegankelijkheid van de dienst, het bedrieglijke gebruik door derden van alle informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld;

- voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot de uitrusting, de programma’s, internetnetwerksoftware die in voorkomend geval de schorsing of de stopzetting van de dienst kunnen meebrengen;

- indien de door de Site voorgestelde dienst onverenigbaar blijkt of functiestoornissen vertoont met bepaalde software, configuraties, exploitatiesystemen of uitrustingen van de Klant.

De Klant moet zijn technische uitrustingen beschermen, met name tegen elke vorm van aantasting door virussen en/of inbraakpogingen.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de dienst en kan cora niet aansprakelijk stellen voor elke klacht en/of procedure die tegen hem wordt ingediend/ingesteld.

Hij verbindt zich ertoe elke klacht die wordt ingediend en/of elke procedure die wordt ingesteld tegen cora en die verband zou houden met zijn gebruik van de dienst, persoonlijk op zich te nemen.

 

Cora behoudt zich het recht voor aan haar diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die zij nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien. Hij verbindt zich ertoe elke klacht die wordt ingediend en/of elke procedure die wordt ingesteld tegen cora en die verband zou houden met zijn gebruik van de dienst, persoonlijk op zich te nemen.

Cora behoudt zich het recht voor aan haar diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die zij nodig of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

Bovendien behoudt cora zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging of vergoeding een dienst of alle diensten die ze op de Site aanbiedt, tijdelijk of definitief stop te zetten. cora zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die daaruit kan voortvloeien.

14.3 Externe link

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en met name met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens van de Klant. cora beveelt de Klant aan kennis te nemen van de gebruiksregels van die sites en met name die die van toepassing zijn op hun persoonsgegevens. cora gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot die andere websites waartoe de Klant toegang zou kunnen hebben via de Site, met name wat hun inhoud, werking en toegang tot die sites betreft en met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens door die sites.

14.4 Bewijs

Behoudens tegenbewijs door de Klant worden de automatische registratiesystemen van de Verkoper beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

Artikel 15: Toepasselijk recht / Klachten en geschillen

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil kan de Klant zijn klachten richten aan cora’s Klantendienst, waarvan de gegevens worden vermeld in artikel 10, om tot een minnelijke oplossing te komen.

Wanneer tussen de partijen geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi.